انتشارات 360درجه تنها انتشاراتي است كه كليه كتابهاي جوجو مويز را در ايران ترجمه كرده و در اختيار علاقمندان قرار داده است.