خانه » نشر 360 درجهپيوست به نامه قبلي

در حال نمایش یک نتیجه

نمایش همه

پيوست به نامه قبلی

129,000 تومان
مبل كنار پنجره پليورم را در آغوش كشيده بود. دست بردم و پليور خاكستري ام را برداشتم و به تن كشيدم. كنار پنجره ايستادم و تهوع آدم ها به شهر پيدا شد.